7ა


ინგა აბდუშელიშვილიდამრიგებელი: ინგა აბდუშელიშვილი

 

აბდუშელიშვილი ლუკააბდუშელიშვილი ლუკა
ბაქრაძე გიორგიბაქრაძე გიორგი
ბროლაძე ნინობროლაძე ნინო
ვარდიაშვილი ალექსანდრევარდიაშვილი ალექსანდრე
ზაალიშვილი მარიამიზაალიშვილი მარიამი
ლანდია ანალანდია ანა
ლაშხია დავითილაშხია დავითი
ლაშხია დიმიტრიგაზდელიანი ვანიკო
მამათელშვილი ბექამამათელაშვილი ბექა
მაჭარაძე ერეკლემამაჭარაძე ერეკლე
ნაკლიაშვილი სოფონაკლიაშვილი სოფო
რაფავა ნიკორაფავა ნიკო
საბანაძე საბასაბანაძე საბა
სეთურიძე ირაკლისეთურიძე ირაკლი
სულაბერიძე მარიამისულაბერიძე მარიამი
შავშიშველი ანაშავშიშველი ანა
შავშიშველი იაშავშიშველი ია
შონია ქეთევანიშონია ქეთევანი