12ბ


ხათუნა ზაბახიძედამრიგებელი: ხათუნა ზაბახიძე

 

ბატკუაშვილი თორნიკებატკუაშვილი თორნიკე
ბეჟანიშვილი ანაბეჟანიშვილი ანა
ბიძინაშვილი ოთარიბიძინაშვილი ოთარი
გარყჩავა თამარიგარუჩავა თამარი
ვარდანიძე ნიკავარდანიძე ნიკა
ლომსაძე ავთანდილილომსაძე ავთანდილი
ლონდარიძე გიორგილონდარიძე გიორგი
მამათელაშვილი სალომემამათელაშვილი სალომე
მაკაროვი ჯულიტამაკაროვი კულიეტა
მასტუმრიშვილი გიორგიმასტუმრიშვილი გიორგი
მჭედლიშვილი ანიმჭედლიშვილი ანი
ნამსაძე შალვანემსაძე შალვა
ურილია თინათინიურილია თინათინი
ყველაიძე თეკლაყველაიძე თეკლა
ჭუმბურიძე სალომეჭუმბურიძე სალომე
ელიზბარაშვილი მარიამიელიზბარაშვილი მარიამი