2ბ


მაია ართილაყვადამრიგებელი: მაია ართილაყვა

 

ბეჟაშვილი მარია ელენებეჟაშვილი მარია ელენე
ბაჩუკური მარიამიბაჩუკური მარიამი
დოლენჯაშვილი ბარბარედოლენჯაშვილი ბარბარე
ვერულიძე მარიამივერულიძე მარიამი
კუბლაშვილი გაგიკუბლაშვილი გაგი
მამამთავრიშვილი გიორგიმამამთავრიშვილი გიორგი
მდივანი მარიანამდივანი მარიანა
ნეფარიძე ნიკანეფარიძე ნიკა
ტატუნაშვილი იზატატუნაშვილი იზა
ტიალაძე ნიკოლოზი width=ტიალაძე ნიკოლოზი
უნგაიძე ნიკოლოზიუნგაიძე ნიკოლოზი
ჩიქვანაია ანანოჩიქვანაია ანანო
ჩილოგაური სალომეჩილოგაური სალომე
ჩხაიძე ლუკაჩხაიძე ლუკა
ცხოვრებაძე საბაცხოვრებაძე საბა
ჭკადუა თეკლაჭკადუა თეკლა