9ა


 

ლეილა მაისურაძედამრიგებელი: ლეილა მაისურაძე

 

აბესაძე საბააბესაძე საბა
აბულაძე ლაშააბულაძე ლაშა
ანღულაძე გურამიანღულაძე გურამი
ახალბედაშვილი ივანეახალბედაშვილი ივანე
გელაშვილი ანაგელაშვილი ანა
დალიბანდიანი მარიამიდალიბადიანი მარიამი
დემეტრაშვილი ელენედემეტრაშვილი ელენე
მაისურაძე ანამაისურაძე ანა
ნასყიდაშვილი ლიკანასყიდაშვილი ლიკა
სამხარაძე სალომესამხარაძე სალომე
ქანთარია ქეთევანიქანთარია ქეთევანი
ღუდუშაური თემურიღუდუშაური თემური
ყავლაშვილი ნათიაყავლაშვილი ნათია
შენგელია გიორგიშენგელია გიორგი
შიუკაშვილი მაიაშიუკაშვილი მაია
ჩალაგაშვილი ალექსიჩალაგაშვილი ალექსი
ცინცაძე ანაცინცაძე ანა
ჭენკვეტაძე მელანოჭანკვეტაძე მელანო
ჭანტურია მარიამიჭანტურია მარიამი
ჭანდტურია დავითიჭანტურია დავითი
ჭიღლაძე ანაჭიღლაძე ანა
ხვედელიძე გიორგიხვედელიძე გიორგი
ჯოჯუა ლევანიჯოჯუა ლევანი